چهارمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در لرستان آغاز شد.