یک مادر و فرزندش در چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان حضوری متفاوت در رقابت ها داشتند.