در روز نخست چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان شرکت کنندگان به رقابت می پردازند.