بازار خرم آباد در شرایطی عادی بوده و بازاریان به کسب و کار خود می پردازند.