احمدی گفت: ایده های استارتاپی رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان مورد حمایت قرار می گیرد.