دومین روز از رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان در حال برگزاری است.