چهارمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان به کار خود پایان داد و به مرحله داوری آثار رسید.