پدر شهید عجمیان گفت:از قاضی پرونده درخواست قصاص عاملان شهادت فرزندمان را کردیم.