در شب سرد پاییزی بازار بروجرد گرم و مردم مایحتاج خود را خریداری می کنند.