حال و هوای بازار کوهدشت در پاییز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را ببینید.