مردم شهرستان ازنا با شور و اشتیاق برای برگزاری این رسم دیرینه آماده می‌شوند.