در اعتراض به اهانت مجله شارلی ابدو، مردم کوهدشت راهپیمایی کردند.