بارش برف زمستانی چهره شهرستان ازنا را سفیدپوش کرد.