بانوان بروجردی و نوجوانان با حضور در مراسم اعتکاف، اوج بندگی را به نمایش گذاشتند.