22 بهمن روز نابودی آمریکا در جهان است و در این روز همه به میدان می‌آییم.