نوجوانان بروجردی در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری پرشور یافتند.