مردم الیگودرز حضوری باشکوه را در راهپیمایی ۲۲ بهمن به نمایش گذاشتند.