شهید حمیدرضا الداغی جوانمردی و غیرتی مثال‌زدنی از خود به نمایش گذاشت.