شهید الداغی شخصیتی آسمانی بود و نمادی برای غیرت تبدیل شد.