رهبران نوشت: امروز همه جهان، عزم و اراده ایرانیان و امت اسلامی بر عبور غرورآفرین از تحریم‌ها، تهدیدات و توطئه‌های دشمنان قسم‌خورده انقلاب را به نظاره نشسته‌اند.

به گزارش سفیرافلاک، ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران پس از هشت ماه دریانوردی و طی ۶۵ هزار کیلومتر مسیر دریایی که با هدف طی یک دور ۳۶۰ درجه دور کره زمین بود، مقتدرانه با پایان ماموریت خود در بندرعباس پهلو گرفت. این نخســتین‌بار در تاریخ دریانوردی ایران است که یک ناوگــروه رزمی از مبدأ ایران این مســافت طولانی را طی می‌کند. این مهم در حالی به دســت آمد که ناوشکن تمام ایرانی دنا به خوبی از عهده مأموریت محوله برآمده و تجربه‌ای ارزشمند برای مراکز دانشگاهی، صنایع دریایی و دریانوردان نیروی دریایی ارتش کسب کرد.

دریادلانی که با اتکا به قدرت لایزال الهی با پیروی از منویات فرمانده معظم کل قوا و با تکیه بر باورهای اعتقادی و دینی با اجرای مأموریت‌های راهبردی و بلندمدت دریانوردی، در برابر دیدگان امت اسلامی و همه جهانیان، تصویر «ایران قدرتمند»  را به نمایش گذاشته و شعار ما می‌توانیم را تفسیر دوباره کردند و امروز همه جهان، عزم و اراده ایرانیان و امت اسلامی بر عبور غرورآفرین از تحریم‌ها، تهدیدات و توطئه‌های دشمنان قسم‌خورده انقلاب را به نظاره نشسته‌اند.

سیاســتمداران بســیاری در غرب معتقدند که نظم آمریکایی به سر آمده و محور قدرت، در حال انتقال از غرب به آسیاســت. با مجاهدت محور مقاومت به رهبری ایران اســلامی و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب طرح «خاورمیانه جدید» آمریکا ناکام شد و نظم جدید جهانی شکل گرفته است. بار دیگر، نیروی دریایی ارتش جمهوری اســلامی ایران با ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناو بندر مکران نظم جدید جهانی و اقتدار نظام اسلامی را روی موج دریاها و اقیانوس‌ها به نمایش گذاشت و آمریکا را تحقیر کرد.

حضور در این ماموریت طولانی و دشوار، شایستگی‌های صنعــت کشتی‌ســازی نیــروی دریایــی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و علم و دانش فرزندان شایسته ایران را در یکی از پیچیده‌ترین و دشــوارترین عرصه‌های دریانوردی به اثبات رســاند. با این اقدام برای اولین‌بار در تاریخ ایران دروازه‌های اقیانوس اطلس و دریای شــمال به روی ناوگان نظامی ایران گشوده شد.

انتهای پیام/

  • نویسنده : همایون رهبران، تحلیلگر سیاسی