لرستان - سفیر افلاک
۷ دستگاه آسانسور مسکن مهر در بروجرد پلمب شد ۲۷ دی ۱۳۹۹
رئیس اداره استاندارد بروجرد:

۷ دستگاه آسانسور مسکن مهر در بروجرد پلمب شد

شرفی با بیان اینکه 7 دستگاه آسانسور مسکن مهر روز گذشته در بروجرد پلمب شد، گفت: تاکنون 20 آسانسور به دلیل نواقص ایمنی پلمب شده است.

۱۰ دستگاه آسانسور در مسکن مهر بروجرد پلمب شد ۱۸ دی ۱۳۹۹
رئیس اداره استاندارد بروجرد:

۱۰ دستگاه آسانسور در مسکن مهر بروجرد پلمب شد

شرفی گفت: 10 دستگاه آسانسور غیر استاندارد در مسکن مهر بروجرد پلمب شد.