لرستان - سفیر افلاک
این ربات جایگزینی برای احیای قلبی-ریوی دستی است ۰۱ خرداد ۱۴۰۰

این ربات جایگزینی برای احیای قلبی-ریوی دستی است

برای اولین بار یک ربات "بهیار" به کمک امدادگران در اورژانس آمده و احیای قلبی-ریوی انجام می‌دهد تا آن‌ها بتوانند بر روی سایر درمان‌های حیاتی تمرکز کنند.