لرستان - سفیر افلاک
قول مساعد برای تخصیص اعتبار تکمیل ایستگاه های پمپاژ لرستان 02 آبان 1401

قول مساعد برای تخصیص اعتبار تکمیل ایستگاه های پمپاژ لرستان

معاون وزیر جهاد کشاورزی جهت تخصیص اعتبار تکمیل ایستگاه های پمپاژ لرستان قول مساعد داد.