لرستان - سفیر افلاک
دستگاه قضا، حیاط خلوت دانه درشت ها را ناامن کرد/برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با سفیرافلاک:

دستگاه قضا، حیاط خلوت دانه درشت ها را ناامن کرد/برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی

اسماعیلی با بیان اینکه دستگاه قضا، حیاط خلوت دانه درشت ها را ناامن کرد و قاطعانه با مفسدین اقتصادی برخورد می شود، گفت: حکم جهانگیری نور عدالت و امید را در دل مردم روشن می کند و اتمام حجت با کسانی است که بیت المال جامعه را می خواهند با نفوذ به جیب بزنند.