لرستان - سفیر افلاک
ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کارشناس مسائل سیاسی:

ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است

سام ستایشی گفت: ساختار آمریکا مبتنی بر نظام سرمایه داری و لیبرالی بوده و ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است.