لرستان - سفیر افلاک
حامیان لرستانی ۱۸۰ تبلت به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند ۱۱ آبان ۱۳۹۹
مدیرکل کمیته امداد لرستان:

حامیان لرستانی ۱۸۰ تبلت به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند

فارسانی، مدیر کل کمیته امداد لرستان گفت: حامیان لرستانی 180 تبلت به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد اهدا کردند.