لرستان - سفیر افلاک
شیوع فرهنگ وارداتی در جامعه ایرانی/تغییر «سبک زندگی» پیامد ناخوشایند فضای مجازی 25 اسفند 1399

شیوع فرهنگ وارداتی در جامعه ایرانی/تغییر «سبک زندگی» پیامد ناخوشایند فضای مجازی

تغییر سبک زندگی، پیامد و دستاورد ناخوشایند فضای مجازی است که انزوا، کاهش ارتباط کلامی و دور شدن از اعتقادات را در پی داشته است.