لرستان - سفیر افلاک
۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفت ۲۳ تیر ۱۳۹۹
مدیرکل بهزیستی لرستان:

۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفت

یاری گفت: ۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفته و مستمری دریافت می‌کنند.