لرستان - سفیر افلاک
۵۲ درصد ظرفیت مخازن سدهای لرستان پُر آب است 19 شهریور 1399
مدیر عامل آب منطقه ای لرستان:

۵۲ درصد ظرفیت مخازن سدهای لرستان پُر آب است

حسن نژاد، مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت: 52 درصد ظرفیت مخازن سدهای استان لرستان پُر آب شده است.