لرستان - سفیر افلاک
بررسی شخصیت حقوقی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 12 تیر 1399

بررسی شخصیت حقوقی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال

نهاد «عمومی غیر دولتی»، «غیر دولتی»، «غیر دولتی مستقل» و ... از جمله عناوینی است که اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را وارد فاز تازه‌ای کرده است و ایرادات فیفا را در پی داشته است.