لرستان - سفیر افلاک
برداشت آب ۹۵۵ حلقه چاه غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی لرستان/۷۰ حلقه چاه مسدود می‌شود 16 تیر 1399
مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان در گفت‌وگوبا سفیرافلاک:

برداشت آب ۹۵۵ حلقه چاه غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی لرستان/۷۰ حلقه چاه مسدود می‌شود

حسن نژاد گفت: 955 حلقه چاه آب کشاورزی غیر مجاز در استان وجود دارد که امسال 70 حلقه مسدود می‌شود.