لرستان - سفیر افلاک
ساختار لیبرالسیم اقتصاد آمریکا سبب شکاف فاحش طبقاتی شده است ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
استاد حوزه و دانشگاه:

ساختار لیبرالسیم اقتصاد آمریکا سبب شکاف فاحش طبقاتی شده است

اکرم جعفری گفت: افول آمريكا، مسئله دور از واقعيتی نيست و اتفاقات و حوادث اخیر در آمریکا افول آمریکا را نزدیک تر می کند.

ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کارشناس مسائل سیاسی:

ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است

سام ستایشی گفت: ساختار آمریکا مبتنی بر نظام سرمایه داری و لیبرالی بوده و ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است.