لرستان - سفیر افلاک
نفوذ فرهنگ غربی مانع فرزند‌آوری/سیاست‌های تشویقی هم برای افزایش جمعیت بی‌نتیجه ماند! ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نفوذ فرهنگ غربی مانع فرزند‌آوری/سیاست‌های تشویقی هم برای افزایش جمعیت بی‌نتیجه ماند!

بی رغبتی به فرزند آوری ارمغان فرهنگ غرب است، فرهنگی که تیر خود را به سمت جمعیت نشانه گرفته و با کاهش فرزندآوری به دنبال کاهش پیشرفت و موفقیت و همچنین نیروی جوان و پویا است.