لرستان - سفیر افلاک
تشدید نظارت بر زیستگاه های سمندر لرستانی ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

تشدید نظارت بر زیستگاه های سمندر لرستانی

قائد رحمت از تشدید نظارت ها بر زیستگاه های سمندر لرستانی جهت حفاظت موثر از این گونه اندمیک در استان خبر داد.