لرستان - سفیر افلاک
هسته مطالعات بیوتروریسم بسیج دانشجویی لرستان رتبه سوم جشنواره نجم را کسب کرد 04 آذر 1399
مسئول بسیج دانشجویی لرستان:

هسته مطالعات بیوتروریسم بسیج دانشجویی لرستان رتبه سوم جشنواره نجم را کسب کرد

شرفی، مسئول بسیج دانشجویی لرستان گفت: هسته مطالعات بیوتروریسم بسیج دانشجویی لرستان در دومین دوره جشنواره نجم رتبه سوم کشوری را کسب کرد.