لرستان - سفیر افلاک
خشونت و نژادپرستی، ماهیت اصلی آمریکاست 09 تیر 1399
در گفت وگو با سفيرافلاك مطرح شد؛

خشونت و نژادپرستی، ماهیت اصلی آمریکاست

كارشناس مسائل سياسي گفت: خشونت، نژادپرستی و ضد حقوق بشر بودن، ماهیت اصلی آمریکا به شمار می‌رود.

ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است 22 خرداد 1399
کارشناس مسائل سیاسی:

ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است

سام ستایشی گفت: ساختار آمریکا مبتنی بر نظام سرمایه داری و لیبرالی بوده و ذات نظام سرمایه داری تبعیض و بی عدالتی است.