لرستان - سفیر افلاک
ادارات لرستان از شنبه با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند ۲۵ دی ۱۳۹۹

ادارات لرستان از شنبه با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند

پازوکی، گفت: در راستای کاهش مصرف انرژی، ادارات لرستان از شنبه با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.