لرستان - سفیر افلاک
بودجه لرستان ۶۵ درصد افزایش یافت 10 آذر 1399
استاندار لرستان:

بودجه لرستان ۶۵ درصد افزایش یافت

خادمی، استاندار لرستان گفت: بودجه جاری امسال استان لرستان به 624 میلیارد تومان رسیده و بیش از 65 درصد افزایش یافته است.